Kerstmis 2023 Jeu de Boules

Kerst en Nieuwjaar 2023-2024.

Het zijn roerige tijden in de wereld. Er is sprake van onrust op allerlei veiligheidsissues; oorlogen, opwarming van de aarde met als gevolg klimaatverandering wat inmiddels echt merkbaar is aan de veranderde weersomstandigheden. Daarnaast is er sprake van een toenemend individualisme in de maatschappij wat eveneens tot gevoelens van onveiligheid kan leiden.

Om met deze problemen om te kunnen gaan is het van belang dat er in je naaste omgeving iets is wat als tegenhanger kan dienen. Een plek waar in een ongedwongen sfeer omgekeken wordt naar elkaar, waar naar elkaar geluisterd wordt, waar sprake is van gezamenlijkheid en samenhang. Onze vereniging is naar onze stellige mening zo’n plek. Dat lost de problemen in de wereld niet op maar kan wel lucht geven in het huidige tijdsgewricht.

Terugkijkend naar het afgelopen jaar blijkt opnieuw dat we een vereniging zijn die vorm gegeven wordt voor- en door onze leden. Een ieder draagt naar vermogen en mogelijkheden in meerdere of mindere mate bij aan de aard van onze vereniging. Dat maakt ons sterk.

Inmiddels hebben dertien nieuwe leden zich met enthousiasme bij ons aangesloten, waar we als bestuur uiteraard erg blij mee zijn. Helaas hebben ook enkele leden aangegeven hun, veelal langdurige, lidmaatschap te beëindigen vanwege plausibele redenen.

Het bestuur is hen dankbaar voor hun jarenlange deelname en inzet.

Ook in het nieuwe jaar zullen we inzetten op het werven van nieuwe leden. 

Eén van de hoogtepunten in 2023 voor onze vereniging was natuurlijk het winnen van de Westlandse Clubkampioenschappen, een fantastische prestatie. Daarnaast kunnen we terug kijken op de verschillende toernooien zoals onder andere het zomertoernooi met BBQ, mannen-vrouwentoernooi en het Kersttoernooi en is er na een aantal jaar weer een interne competitie opgestart. 

Voor 2024 hopen we het huidige beleid voort te kunnen zetten. Dit vraagt een goede monitoring op de inkomsten en uitgaven en indien nodig aanpassen van het ingezette beleid. Maar nu eerst Kerstmis en Oud en Nieuw.

Voor de komende feestdagen wensen wij u allen:

Fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar 2024

Namens het bestuur van de Jeu de Boulesvereniging “Verburch ’97.

Jos Waegemaekers, voorzitter.