Verenigd in beweging

Verburch sportcentrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Arckelweg 20
Poeldijk

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Verburch sportcentrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verburch.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Verburch sportcentrum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Geautomatiseerde besluitvorming
Verburch sportcentrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wij hanteren hanteren een bewaartermijn van 5 jaar, daarna zullen wij opnieuw toestemming vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verburch sportcentrum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verburch sportcentrum en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verburch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen één week, op uw verzoek . Verburch sportcentrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik voor PR en Communicatie
Van de diverse sportactiviteiten worden af en toe foto’s geplaatst op onze website, op sociale media en in lokale media zoals de Poeldijker of andere streekbladen. Hierbij wordt uiteraard goed gekeken of de foto’s netjes zijn. Foto’s worden nimmer voor commerciële doeleinden van derden gebruikt.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de privacyverklaring van die website goed door. Op die manier kan u er van tevoren voor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met uw gegevens omgaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verburch sportcentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verburch.nl

Van iedereen die zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief worden uitsluitend de opgegeven naam, woonplaats en het email-adres vastgelegd. U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen (Unsubscribe) te klikken in de voettekst van elke nieuwsbrief-email die u van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen via info@verburch.nl. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Wijzigingen in het privacybeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Op de hoogte blijven? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.